=LEFT(B1111,FIND(" ",B1111)-1)

Bob's Red Mill - Gluten Free All Purpose Baking Flour - 22 oz(pack of 12)

Ingredients: Garbanzo Bean Flour, Potato Starch, Tapioca Flour, Whole Grain Sweet White Sorghum FLour, Fava Bean Flour